Kişisel verilerinizin korunması, şirketimizin önemli öncelikleri arasında olup, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu(“Kanun”) başta olmak üzere yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için şirketimiz azami gayret göstermektedir.  İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması politikasında, (“Politika”) T.C. Edirne Valiliği tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme ve koruma faaliyetlerinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygunluğu bakımından temel prensipler açıklanmakta ve şirketimiz kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek şeffaf bir şekilde işbu kişisel veri işleme ve koruma faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Politika’ nın Kapsamı  

İşbu politika; şirket çalışanları, çalışan adayları, müşteriler, ziyaretçiler ve haricindeki gerçek kişilerin tamamen veya kısmen otomatik ya da şirketin veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. İşbu politika, kişisel veri niteliği taşımayan verilere uygulanmaz. Söz konusu kişisel veri sahipleri ile ilgili detaylı bilgiye, politikanın EK-1 (“EK-1 Kişisel Veri Sahipleri”) dokümanından ulaşılabilir.

Politika’ nın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

İşbu politika ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, kanun düzenlemeleri esas alınacaktır. 

Yürürlükteki mevzuat ile işbu politika arasında bir uyumsuzluk bulunması durumunda ise şirketimiz, yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. 

1.2 Politika’ nın Yürürlüğü 

İşbu politikanın yürürlük tarihi yayımlanma tarihidir. Politika, Şirket ‘in internet sitesinde  (https://www. “www.edirneyoresel.com.tr”) yayınlanmaktadır. Politikaların ve ilgili dokümanların güncellemeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

2-TANIMLAR

3-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Şirketimiz için gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sayılan ilkelere hareket etmektedir:

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1 Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1 Hukuk ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

  Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde riayet edilmesi gereken hukuki düzenlemeler ile getirilen ilkeler ve genel güven ve dürüstlük kuralına uygun bir şekilde hareket etmektedir.

3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması 

Şirket, kişisel verilerin işlenme süreci boyunca doğru ve güncel olması için gerekli bütün önlemleri almakta ve işbu kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin veri sahibince yapılan talep üzerine ilgili kişisel verileri güncellemektedir.  

3.1.3 Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi

Şirketimizin kişisel verileri işleme amaçları, aydınlatma yükümlülüğünün bir gereği olarak açıkça belirlenmiştir. Şirketimiz kişisel verileri kanuna uygun olarak, yaptığı işler ve/veya sunduğu hizmetlerle bunlarla bağlantılı olarak, meşru amaçlar için işlemektedir.

3.1.4 Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Şirketimiz, kişisel verileri yalnızca KVKK düzenlemeleri kapsamında (KVKK madde 5/2 ve madde 6/3 istisna ) veya veri sahibinden alınan açık rıza kapsamında, iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte, ölçülülük esasına uygun ve belirlenen amaçlarla sınırlı olacak şekilde işlemektedir.  

3.1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri amaca uygun olarak gerektiği kadar muhafaza eder. Şirketin, KVK düzenlemelerinde öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süreden daha uzun bir süreyle kişisel verileri muhafaza etmek istemesi halinde, şirket KVK düzenlemelerinde belirtilen yükümlülüklere uygun davranır. 

3.2 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel veriler, kanunun 5. Maddesi uyarınca Veri Sahibi’ nin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak yine aynı maddede yer alan düzenleme gereği; aşağıda yer alan şartlardan birinin varlığı halinde Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. 

3.2.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

3.2.2 Fiili İmkansızlık Nedeniyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak amacıyla kişisel verinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

3.2.3 Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel veriler veri öznelerinin açık rızaları olmadan şirket tarafından işlenebilir

3.2.4 Şirketin (Veri Sorumlusu) Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi İçin Zorunlu Olması

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olduğu durumlarda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

3.2.5 Kişisel Verinin Veri Sahibinin Kendisi Tarafından Alenileştirilmiş Olması

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmesi durumunda, alenileştirme amacı ile sınırlı olmak kaydıyla kişisel veri şirketimizce işlenebilecektir. 

3.2.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir

3.2.7 Veri Sahibinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Şirketimizin Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3 Özel Nitelikte Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kanun’un 6. Maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenemez. Ancak kişilerin cinsel hayatı ve sağlığı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen durumlarda veri sahibinin açık rızası alınmaksızın işlenebilecektir. 

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum veya kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 

Bütün durumlarda, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ayrıca kurul (Kişisel Verileri Koruma Kurulu) tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Veri Sahiplerinin Aydınlatılması

Şirketimiz, Kanun’un 10. Maddesine uygun olarak, Kişisel Veri işlenmesinden önce veri sahiplerini aydınlatır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Aydınlatma Yükümlülüğü’nü yerine getirir. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ise Veri Sahiplerine yapılacak bildirim şu unsurları içerir.

Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Veri sahiplerinin KVKK Madde 11’de sayılan hakları

Şirketimiz, Anayasa’nın 20. Ve KVKK’ nın 11. Maddesine uygun bir şekilde veri sahibinin bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilendirmeyi yapar.

3.4 Kişisel Verilerin Aktarılması

3.4.5 Kişisel Verilerin Yurt içinde Aktarılması

Kanun’un 8. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın
üçüncü kişilere aktarılamaz.
Ancak işbu Politika’ nın 3.2. maddesinde sayılan, Veri Sahibinin açık rızası aranmayacak hallerden birinin mevcut olması halinde Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt içinde üçüncü kişilere aktarımı mümkündür. 

Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından ise yeterli önlemler alınmak kaydıyla Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen şartlardan birinin mevcudiyeti halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın veri aktarımı yapılması mümkündür. 

Şirketimiz, kişisel verileri kanunun ve mevzuatın ilgili düzenlemelerine uygun bir şekilde gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kanun’un 9. maddesi uyarınca Kişisel Veriler kural olarak, Veri Sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmaz.
Ancak aşağıda belirtilen hallerden birinin mevcut olması durumunda Kişisel Verilerin, Veri Sahibinin açık rızası aranmaksızın yurt dışında üçüncü kişilere aktarımı mümkündür. 

Bu Politika’ nın 3.2 ve 3.3. maddelerinde belirtilen, Veri Sahibi’ nin rızasının aranmayacağının belirtildiği hallerden birinin mevcut olması,

Kişisel Verilerin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması,

Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurulca belirlenerek ilan edilir.
Kişisel Veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya Veri Sahibinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Şirketimiz tarafından Google, Microsoft, Whatsapp gibi sunucusu yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcıların iletişimde, bilgilendirmede ve veri kayıt sistemlerinde kullanılması sebebiyle açık rızaya dayalı olarak yurtdışına aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca reklam/tanıtım/promosyon süreçlerinin sosyal medyadaki kısmında İnstagram, Youtube, Facebook, Twitter vb. gibi hizmet sağlayıcıları kullanılabilecektir. Söz konusu reklam/promosyon/tanıtım içeriklerinde kişisel veri kullanılması halinde yurtdışı aktarımına konu olacağından açık rızaya sunulacaktır. Bu hususlar dışında yurtdışına veri aktarımı söz konusu olmamaktadır.

3.4.7 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler 

Şirketimiz, Kişisel Verileri bu Politika’ da belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için, Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak, yurt içinde veya yurtdışındaki, gerçek veya tüzel kişi olabilecek, aşağıda belirtilen üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Gerçek kişiler veya Özel hukuk tüzel kişileri 

Hissedarlar 

Tedarikçiler 

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI

Şirketimiz; işbu Politika’ nın, Kanun’ un ve ilgili mevzuatın düzenlemelerine uygun olarak, yazılı, sözlü, elektronik yollardan, görüntü/ses kaydı yoluyla veya fiziksel olarak İlgili Kişi ile karşı karşıya gelmek suretiyle veri toplamakta ve işlemektedir.

Veri toplama süreci;

Web Sitesi, e posta dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya bir yazılım üzerinden

Sözleşmeler, başvurular, formlar ,satış ve pazarlama birimi, Web sitesindeki çerezler(Web sitesinde kullanılan çerezler belirlenebilir kılmamaktadır, detaylı bilgi için aşağıda yer alan Çerez Hakkında Bilgilendirme isimli kısmı inceleyiniz.), kartvizit ve telefon gibi vasıtalar aracılığı ile 

İlgili Kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

 

ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Veri Sahipleri, Şirketimizin Web Sitesi’ ni ziyaret ettiğinde sitemiz, Veri Sahiplerinin cihazlarına bir çerez gönderecektir. Bu çerezi, sabit diskte saklanan ve bilgisayarın internet sitemize eriştiğini bize bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerezin doğrudan tanımlama gibi bir yetisi mevcut değildir.

Şirketimiz, çerezleri meşru menfaatleri doğrultusunda ve en popüler sayfaların hangileri olduğu, site kullanımının hangi zamanlarda artış gösterdiğini belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve internet sitemizin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullandığı diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanmaktadır. 

Veri Sahibi, çerezleri kullanmak istemiyorsa tarayıcı ayarlarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilecektir. Bu ayarlar genellikle tarayıcıda “seçenekler” veya “tercihler” kısmında bulunmaktadır.

6. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz nezdinde, Kanun’ un 10. Maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca Veri Sahipleri bilgilendirilerek Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’ un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’ da belirtilen genel ilkelere uygun şekilde kişisel veriler işlenmektedir. 

Veri sahipleri işbu Politika’ da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçları hakkında detaylı açıklamalara Politika’ nın EK 2 (“EK 2 – Kişisel Veri Kategorileri ve İşleme Amaçları”) dokümanından ulaşabileceklerdir.

7.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Şirketimiz her altı ayda bir defa periyodik imha işlemlerini gerçekleştirmektedir

7.1. Kişisel Verilerin Silinmesi 

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamayacak hale getirilmesi işlemidir. 

Şirketimiz, kişisel verileri silmek için verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıdaki yöntemleri kullanır.

Silme komutu verme

Dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarını kaldırma 

Yazılım aracılığıyla silme 

Veri tabanı komutuyla silme

7.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Şirketimiz, kişisel verileri yok etmek için, verilerin kaydedildiği ortama bağlı olarak aşağıda yer alan yöntemlerin birini veya bir kaçını kullanabilir:

“Block Erase” Komutu ile yok etme

Şifreleme Anahtarlarının Tüm Kopyalarını Yok etme

Fiziksel olarak yok etme

7.3. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişi veya kişiler tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

Şirketimiz, tarafından herhangi bir anonimleştirme yöntemi kullanılmamaktadır.

8.KİŞİSEL VERİLERİN KAYIT ORTAMI

Şirket bünyesinde yer alan kişisel verileriniz, ilgili verilerin niteliğine uygun olarak aşağıda listelenen kayıt ortamlarında hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ

Şirketimiz, kişisel verilerin gizlilik ve güvenliğine azami miktarda önem vermektedir. Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin ortaya çıkabilecek risklere karşı uygun tedbirleri almaktadır. Bu tedbirleri idari ve teknik tedbirler olarak kategorize etmek mümkündür.

9.1.İDARİ TEDBİRLER

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması

Şirket içi Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılması

Şirket Tarafından Yürütülen Faaliyetlere İlişkin Çalışanlara Gizlilik Sözleşmeleri İmzalatılması

Çalışanlara Yönelik Bilgi Güvenliği Eğitimleri Verilmesi

Kişisel Veri İşlemeye Başlamadan Önce Şirket Tarafından Veri Sahiplerini Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Kişisel Verileri Koruma Komitesi’ nin Kurulması ve İşlerliğinin Sağlanması

Sözleşmesel olarak taraf olunan sözleşmelere gizlilik taahhütleri eklenmesi

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren taahhütler hazırlanması,

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması,

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulması,

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırmak,

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği taahhütnameleri eklemek,

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlamak, yürürlüğü ve denetimini sağlamak,

Gizlilik taahhütlerini hazırlayarak yürürlüğe koyma,

İmzalanan sözleşmelere veri güvenliği hükümleri koyma ve gerektiği hallerde ayrıca ek gizlilik taahhütnameleri hazırlanma,

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlemek,

Kişisel veri güvenliği sorunlarının hızlı bir şekilde raporlanmasını sağlamak,

Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş işleyişini etkilemeyecek düzeyde tutularak minumuma indirmek,

Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alarak ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında göndermek,

Veri işleyen hizmet sağlayıcılarının, veri güvenliği konusunda farkındalığını sağlamak

9.2.TEKNİK TEDBİRLER

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliğini sağlamak,

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanmak,

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri almak,

Anahtar yönetimi uygulamak,

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliğini sağlamak,

Erişim loglarını düzenli olarak tutma,

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmak, bunların takibini  yapmak,

Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulamak,

Güncel anti-virüs sistemleri kullanmak,

Güvenlik duvarları kullanmak,

Kişisel veri güvenliği takibi yapmak,

Kişisel veri güvenliği içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri almak,

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlamak,

Taşınabilir bellek, CD, DVD ortamında aktarılan özel nitelikli kişiler verileri şifreleyerek aktarmak

Kişisel veri içeren ortamların güvenliğini sağlamak,

İşlenen kişisel verileri yedekleme ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak,

Mevcut risk ve tehditleri belirleyerek gerekli önlemleri almak,

Özel nitelikli kişisel veriler için güvenli şifreleme/kriptografik anahtarlar kullanmak ve yönetmek,

Saldırı tespit ve önleme sistemleri kurmak,

Siber güvenlik önemleri almak ve sürekli takibini sağlamak,

Şifreleme yapmak

Sızma testi yapmak

Veri kaybı önleme yazılımları kullanmak

9.3.KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

Şirketimiz bünyesinde, Kişisel Veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi için Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur. Bu komitenin başlıca görevleri şunlardır.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili hazırlanan temel politikaları yürürlüğe koymak ve uygulanmasını kontrol etmek, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili hazırlanan politika ve prosedürlerin denetiminin ne şekilde gerçekleştirileceğine karar vermek ve bu çerçevede Şirket içi görevlendirmede bulunmak ve koordinasyonu sağlamak,

Kanun ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yapılması gerekenler hakkında karar vermek; uygulanmasını sağlamak ve koordinasyonunu sağlamak,

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi konusunda Şirket içinde Şirketin işbirliği içinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı artırmak ve farkındalık eğitimlerinin takibini sağlamak,

Şirketin Kişisel Veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek,

Kişisel Verilerin korunması ve politikaların uygulanması konusunda eğitimler ayarlamak ve icrasını takip etmek,

Kişisel Veri Sahiplerinin başvurularını yetkili birim olarak karara bağlamak,

Kişisel Veri Sahiplerinin; Kişisel Veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilenmelerini temin etmek üzere bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin icrasını koordine etmek,

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili temel politikalarda yapılan değişiklikleri yürürlüğe koymak

Kişisel Verilerin Korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek;

Bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak Şirket içinde uyulması gerekenleri belirlemek

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri koordine etmek,

Her yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere periyodik imha süreçlerini yürütmek ve tutanağa bağlamak

Kişisel Verilerin Korunması mevzuatının veri sorumlusuna yüklemiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek

Yönetim Kurulu’nun Kişisel Verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri yerine getirmek

10. ÜÇÜNCÜ TARAF KURULUŞLARA AİT ÜRÜN VE HİZMETLER

Şirketimizin sunmuş olduğu ürün, servis, hizmetler ve sahip olduğu Web sitesi ile Uygulamalar; Şirketimizin sahip olmadığı ve kontrolünü sağlamadığı üçüncü taraf kuruluşlar tarafından işletilen ürün ve hizmetleri içerebilir ve bunlarla bağlantı sağlanmış olabilir. Bu web sitesi ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılabilir. Şirketimizin erişim sağlanan bu web sitesi, ürün ve hizmetlere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Bu nedenle herhangi bir işlem yapılmadan söz konusu firmaların güvenlik ve gizlilik şartları okunmalıdır.

   11. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI 

Şirket, Veri Sahiplerinin aşağıda belirtilen kendileriyle ilgili taleplerine KVK düzenlemelerine uygun şekilde cevap vermekle yükümlüdür. Veri sahiplerinin hakları ise şunlardır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

Kişisel verilerin, Şirket tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel veri sahipleri, sayılan haklarına ilişkin taleplerini Kurul’ un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirketimize iletebileceklerdir. Bu doğrultuda bu linkte yer alan başvuru formundan yararlanabileceklerdir. Ayrıca  Veri Sahipleri kendi taleplerini Kurum tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirketimize iletebileceklerdir.

Aşağıda yer alan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,

Adres: Çavuşbey Mahallesi, Hükümet Cad. 22000 Edirne Merkez/Edirne

Aşağıdaki  e - posta adresimize bize daha önce bildirilen ve Veri Sahiplerinin sistemimizde kayıtlı olan e posta ile (Lütfen sistemimizde kayıtlı e posta adresinizi kontrol ediniz.) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak,

E-posta Adresi : edirne@icisleri.gov.tr

 

Şirketimiz, veri sahibi tarafından yapılan başvuruları sonuçlandırmak üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Veri sahibinin, yukarıda yer alan haklarına ilişkin taleplerini usule uygun bir şekilde şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde ilgili talebi sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilecektir.

12. KANUN’UN UYGULANAMAYACAĞI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANAMAYACAĞI HALLER

Kanun’ un 28. Maddesinin 1. Fıkrası gereği Kanun hükümleri şu hallerde uygulanmayacaktır.

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik
güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek
kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında
işlenmesi,

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı
makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

Kanun’ un 28. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca ise, aşağıda yer alan hallerde Veri Sahibi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç işbu Politika’ nın 10. Maddesinde belirtilen haklarını kullanamaz. 

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali
çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

EK-1 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

 

Başvuran

Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil yazılı, sözlü veya elektronik olarak Şirket’e başvurarak soru, talep, öneri, şikayet, başvuruları ileten gerçek kişileri ifade eder. Bu kategorizasyonda belirtilen diğer veri sahipleri de başvuran olabilir.

Çalışan

Bir iş sözleşmesine bağlı olsun olmasın Edirne Valiliği ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketi bordrosunda çalışan kişileri ifade eder.

Gerçek Kişi Müşteri

Bir sözleşmeye bağlı olsun olmasın Şirket tarafından sunulan ürün, servis veya hizmetlerden faydalanan veya faydalanması değerlendirilen ya da görüşülen gerçek kişileri ve şahıs şirketlerini ifade eder.

Gerçek Kişi Tedarikçi

Şirket tarafından ürün, servis ve/veya hizmetlerin sunulabilmesi
için gerekli bir mal veya hizmeti sağlayan gerçek kişileri ve şahıs şirketlerini ifade eder.

 

Hizmet Alınan Gerçek Kişi Firmalar

Bir sözleşme kapsamında olsun olmasın, Şirket’e hizmet sunan,
gerçek kişileri ve şahıs şirketlerini tanımlar. Alt yükleniciler de bu kapsamda değerlendirilir

 

İşbirliği Yapılan Firma İlgilileri

Şirket’in işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel kişilerin, pay sahibi/ortaklarını, yetkililerini ve çalışanlarını ifade eder.

 

Müşteri İlgilileri

Şirket’ in gerçek veya tüzel kişi müşterilerinin, pay sahibi/ortaklarını, yetkililerini, çalışanlarını; müşteri ve yöneticilerini, müşteri çalışanlarını ifade eder.

 

Pay Sahipleri

Bir veya birden fazla Şirket hissesi bulunan gerçek veya
tüzel kişileri tanımlar.

 

Aday Çalışan

Şirket bünyesinde istihdam edilmek üzere Şirket’e başvurularını ileten kişileri ifade
eder.

 

Şirket Yetkilisi

Şirket ’in üst düzey yönetiminde yer alan ve/veya Şirket’i temsile yetkili gerçek kişileri ifade eder. Yönetim kurulu üyeleri bu kapsamda değerlendirilir.

 

Tedarikçi İlgilileri

Şirket’in gerçek veya tüzel kişi tedarikçilerinin pay sahibi/
ortaklarını, yetkililerini ve çalışanlarını ifade eder.

 

Ziyaretçi

Şirket’ in işyerine, bir ürün, servis, hizmet sunmak veya almak için
olsun veya olmasın fiziken gelen tüm gerçek kişiler; ile Web Sitesi’ni üye
olsun olmasın kullanan, verilerini buraya kaydeden, Web Sitesi üzerinden
verilerini sunan veya verileri Web Sitesi kullanım koşullarına uygun olarak
toplanan gerçek kişi ziyaretçileri ifade eder. Bu kategorizasyonda belirtilen diğer veri sahipleri de Web Sitesi ziyaretçisi olabilir

 

 

 

 

EK 2 -KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

 

Veri Kategorizasyonu

Kişisel Veri İşleme Amaçları

1-KimlikBilgileri
Ad-soyad,
Anne-baba adı,
Doğum tarihi, Doğum yeri,
Medeni hali,
TC kimlik no

Nüfus cüzdanı seri/sıra numarası,

Fotoğraf,

Nüfus kayıt örneği

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kimlik bilgileri,

İmza Bilgileri vb.

 

-Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini 

-Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Ücret Politikasının Yürütülmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi -Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

-İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması -İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

-Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi -Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

-Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi -Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

-Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

2-İletişim Bilgileri
Adres no,
E-posta adresi,
İletişim adresi,
Telefon no vb.

 

-Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

-Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

-Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi -Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması -İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi 

-Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi -Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

-Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

3-Özlük Bilgileri
Bordro bilgileri,
Disiplin soruşturması,
İşe giriş belgesi kayıtları,
Özgeçmiş bilgileri,
Performans değerlendirme raporları vb.

İzin bilgileri

 

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Ücret Politikasının Yürütülmesi 

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi 

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

-Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

4-Hukuki İşlem Bilgileri
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler,
Dava dosyasındaki bilgiler vb.

 

-Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası 

-Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

5-Müşteri İşlem Bilgileri
Fatura, senet, çek bilgileri,
Talep bilgisi vb.

 

-Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

-Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

- Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Sürekliliğinin Sağlanması 

-Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

- İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

-Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

6-Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri,
Kamera kayıtları vb.

 

-Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

-Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini 

7-İşlem Güvenliği Bilgileri
IP adresi bilgileri,
İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri,
Şifre ve parola bilgileri vb.

 

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

-İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

8-Finans Bilgileri
Bilanço bilgileri,
Finansal performans bilgileri,
Kredi ve risk bilgileri,
Malvarlığı bilgileri vb.

 

-Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Ücret Politikasının Yürütülmesi 

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

- İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

9-Mesleki Deneyim Bilgileri
Diploma bilgileri,
Gidilen kurslar,
Meslek içi eğitim bilgileri,
Sertifikalar,
Transkript bilgileri vb.

 

-Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Talep / Şikayetlerin Takibi 

-Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi 

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

-Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

10-Pazarlama Bilgileri
Performans değerlendirme anketi
Çerez kayıtları,
Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler vb.

 

-Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi 

-Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

-Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

-Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

11-Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Reklam/kampanya/tanıtım sırasında alınan görsel kayıtlar

 

-Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi 

-Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi 

-İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

- Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmes

- Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi 

-Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi 

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

12-Sağlık Bilgileri
Engellilik durumuna ait bilgiler,
Kan grubu bilgisi,
Kişisel sağlık bilgileri,
Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.

 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması -Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

13-Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri
Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler,
Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

 

 

-Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi 

-Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

-İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

- Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

14-Sendika Bilgileri

Kayıtlı olunan sendika bilgileri

-Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

-Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

-Yetkili kişi ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Tanıtım Filmi
Gastronomi