Edirne yöresel ürünler olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafımızca paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetinize özen göstererek gerekli her türlü idari ve teknik tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1-İşlenen Kişisel Verileriniz

IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız kişisel verileriniz Şirket tarafından Edirne Yöresel Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

1.1-Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

-Sizlerle iletişim kurma

-Aramanın teyidi, şirketimizin hizmet ve kampanyaları hakkında bilgi ve danışma süreçlerinin yürütülmesi,

-Pazarlama faaliyetleri,

-Sözleşme öncesi ön görüşmelerde haberleşme,

-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Amaçlarıyla işlenecektir.

2-Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatta Şirket’e yüklenen yükümlülükler kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortakları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılabilecektir.

Yurtdışına aktarım yapılmamaktadır.

3-Kişisel Verileri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin depolanması suretiyle ve açık rıza hukuki sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini 

Talep etme haklarına sahipsiniz.

5-Veri Güvenliği

Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Edirne Yöresel Ürünler Şirketi Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkanları dahilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkanlarda göz önünde bulundurularak muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6-Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz iki yıl süre ile saklanacaktır.

8-Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler Edirne Yöresel KVKK Komitesi tarafından cevaplandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Edirne Yöresel’in yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Edirne Yöresel, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

 

 

 

 

Tanıtım Filmi
Gastronomi